پانسیون

شامل بخش نگهداری و نمایش حیوانات آماده فروش

پانسیون برای نگهداری از حیوانات مجموعه می باشد و نگهداری حیوانات خارج از مجموعه نداریم

بخش گرومینگ ، خدمات زیبایی آرایشی و شستشو ، کوتاهی ناخن سگ و گربه

این مجموعه هیچگونه خدمات دامپزشکی ارایه نمیدهد