مهد کودک سگ ها

مهد کودک سگ ها برای اولین بار در شمال کشور

با امکانات تفریحی و آموزشی برای سگ ها شامل کلاس های آموزشی و رفتار شناسی

استخر تفریحی

پارک بازی اختصاصی

پیاده روی روزانه برای کاهش وزن

مهد کودک به صورت ساعتی می باشد

ساعتی 2000 تومان + هزینه عضویت